Stanovy

STANOVY CECHU ČESKÝCH VINAŘŮ

Část I. Úvodní ustanovení

Článek 1. – Vznik, název a sídlo

 • Cech českých vinařů (dále jen CČV) je dobrovolné zájmové sdružení pěstitelů révy vinné, výrobců vína, obchodníků s vínem a ostatních subjektů působících v tomto oboru

 • CČV působí na území České republiky se sídlem : Náměstí míru 54, 276 01 MĚLNÍK

 • CČV vzniká dnem registrace a zakládá se na dobu neurčitou

Část II. Poslání a činnost CČV


Článek 2. – Poslání a činnost CČV

 • CČV sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se vinohradnictvím a vinařstvím v ČR

 • Zastupuje a hájí odborné a společenské zájmy svých členů

 • Pro své členy organizuje osvětově odbornou činnost

 • Zaujímá stanoviska, navrhuje řešení a opatření k odborným hospodářským a politickým tématům, týkajícím se vinohradnictví a vinařství v ČR

 • Napomáhá sbírkové činnosti Regionálního muzea v Mělníku

Část III. Členství


Článek 3. – Vznik členství

 • Členství v CČV je dobrovolné. Členem se může stát právnická a fyzická osoba, která souhlasí se stanovami, jednacím řádem a podá písemnou žádost o přijetí

 • Členství vzniká rozhodnutím předsednictva CČV o přijetí člena na základě přijímacího pohovoru a doporučení některého z členů CČV. Rozhodnutí o přijetí se dává písemně na vědomí žadateli a dále se dává na vědomí valné hromadě CČV

 • Právnické osoby jsou v CČV zastupovány určenými fyzickými osobami, zpravidla vinohradnickými a vinařskými odborníky

Článek 4. – Zánik členství


Členství v CČV zaniká :

 • Vystoupením

 • Nezaplacením členských příspěvků do konce kalendářního roku

 • Dohodou o ukončení členství

 • Vyloučením

 • Úmrtím

 • Zánikem CČV

Zánik členství podle písmene b), c), e), f) projednává, rozhoduje o něm a eviduje předsednictvo CČV. Zánik členství podle písmene d) projednává předsednictvo a schvaluje ho valná hromada. O vyloučení musí být člen písemně informován do 1 měsíce ode dne schválení.


Při zániku členství nevzniká nárok na náhradu vložených prostředků.

Článek 5. – Práva a povinnosti členů.


Členové CČV mají právo

 • účastnit se jednání valné hromady CČV,

 • být volen do představenstva CČV,

 • navrhovat své zástupce do všech orgánů CČV,

 • na výhody plynoucí z členství ve CČV,

 • účasti na práci CČV,

 • využívat služeb a zařízení CČV,

 • na ochranu svých oprávněných zájmů,

 • podávat podněty, návrhy a stížnosti, žádat jejich vyřízení orgány CČV,

 • dožadovat se provedení kontroly orgánů CČV,

 • požádat o svolání valné hromady nebo představenstva CČV.

Členové CČV jsou povinni

 • dodržovat stanovy, jednací řád, pracovní směrnice, usnesení valné hromady a představenstva ve věcech CČV,

 • plnit převzaté závazky vůči CČV,

 • platit stanovené příspěvky,

 • zúčastnit se jednání orgánů CČV, jejichž jsou členy,

 • poskytovat služby, informace a prostředky směřující k zajištění součinnosti a společenských zájmů členů CČV,

 • informovat výkonný výbor o všech významných aktivitách týkajících se předmětu činnosti CČV směrem ke státní správě a obdobným institucím s doložením fotokopie žádosti či návrhu nejpozději v den podání,

 • nepodávat mimo svoji organizaci takové informace, které nejsou v souladu se společnými zájmy CČV.

Nesplnění těchto povinností může být důvodem k vyloučení podle článku 4 Stanov CČV.

Práva a povinnosti členů a zaměstnanců členských organizací CČV


Fyzické a právnické osoby – členové nebo zaměstnanci členských organizací CČV – mohou využívat výhod a práv členů CČV za předpokladu, že budou plnit povinnosti členů CČV.


Nesplnění těchto povinností může být důvodem k vyloučení podle článku 4 Stanov CČV.

Část IV. Orgány a jejich ustavování


Článek 6.- Orgány CČV


Orgány CČV jsou:

 • valná hromada CČV

 • předsednictvo CČV

 • výkonný výbor CČV

 • revizní komise CČV

Článek 7. – Způsob ustavování orgánů CČV

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem CČV. Rozhoduje o změně stanov.

 • Předsednictvo CČV je voleno valnou hromadou CČV. Počet členů stanoví Jednací řád CČV. Předsednictvo se za svou činnost zodpovídá valné hromadě CČV.

 • Předsednictvo volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka a hospodáře, tj. výkonný výbor.

 • Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou a ti ze svého středu volí předsedu. Počet členů stanoví Jednací řád CČV. Revizní komise kontroluje činnost CČV. Za svou činnost se zodpovídá valné hromadě CČV.

Článek 8. – Oprávnění jednat jménem CČV


Statutárním orgánem CČV jsou předseda, místopředseda a tajemník. Jednají jménem CČV samostatně.

Část V. Zásady hospodaření


Článek 9. – Zdroje finančních prostředků


CČV je organizací, která nepracuje pro zisk a financuje se z následujících zdrojů:

 • členské a účelové příspěvky členů CČV,

 • dotace, příspěvky a dary od státu, různých organizací a jednotlivců,

 • příjmy za odbornou činnost, osvětovou činnost, expertízy, drobné služby, propagaci, prodej drobných pomůcek, tiskovin a pod.

Článek 10. – Zásady hospodaření


Předsednictvo CČV hospodaří s prostředky CČV podle rozpočtu schváleného valnou hromadou CČV. Za hospodaření s prostředky CČV je předsednictvo zodpovědné valné hromadě CČV.

Článek 11. – Ručení


Za své závazky odpovídá CČV do výše svého majetku. Jednotliví členové CČV neručí za závazky CČV.

Článek 12. – Způsob vzájemného vypořádání

 • V případě skončení členství v CČV se vložený členský příspěvek nevrací.

 • V případě zániku CČV se rozdělí aktiva a pasíva mezi jednotlivé členy podle klíče platného pro placení příspěvku v roce zániku CČV. Za likvidaci CČV zodpovídá likvidační komise jmenovaná předsednictvem CČV.

Část VI. Závěr


Článek 13. – Závěrečná ustanovení

 • CČV se stává zástupcem svých členů v předmětu činnosti CČV.

 • Tyto stanovy nabývají platnost dnem registrace u příslušného orgánu státní správy – Ministerstva vnitra České republiky.

 • Právní vztahy v těchto stanovách neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.