Jednací řád

Část I. Základní předpisy

Článek 1. – Stanovy, jednací řád, pracovní směrnice, usnesení orgánů

 • Základními předpisy Cechu českých vinařů (dále jen CČV) jsou stanovy CČV a jednací řád CČV. Tyto základní předpisy schvaluje valná hromada CČV a jsou závazné pro všechny členy CČV.
 • Předsednictvo CČV může vydávat pracovní směrnice. Každá směrnice musí mít vymezen okruh a dobu působnosti.
  Usnesení valné hromady a předsednictva jsou závazná pro členy CČV.

Část II. Práva a povinnosti členů

Článek 2. – Práva členů

Členové CČV mají právo:

 1. účastnit se jednání valné hromady CČV
 2. být voleni do předsednictva CČV
 3. navrhovat své zástupce do všech orgánů CČV
 4. na výhody plynoucí z členství v CČV
 5. účasti na práci CČV
 6. využívat služeb a zařízení CČV
 7. na ochranu svých oprávněných zájmů
 8. podávat podněty, návrhy a stížnosti, žádat jejich vyřízení orgány CČV
 9. dožadovat se provedení kontroly orgánů CČV
 10. požádat o svolání valné hromady nebo předsednictva CČV

Článek 3. – Povinnosti členů

Členové CČV jsou povinni:

 1. dodržovat stanovy, jednací řád, pracovní směrnice, usnesení valné hromady a předsednictva ve věcech CČV
 2. plnit převzaté závazky vůči CČV
 3. platit stanovené příspěvky
 4. zúčastnit se jednání orgánů CČV, jejichž jsou členy
 5. poskytovat služby, informace a prostředky směřující k zajištění součinnosti a společenských zájmů členů CČV
 6. informovat výkonný výbor o všech významných aktivitách týkajících se předmětu činnosti CČV směrem ke státní správě a obdobným institucím s doložením fotokopie žádosti či návrhu nejpozději v den podání
 7. nepodávat mimo svoji organizaci takové informace, které nejsou v souladu se společnými zájmy CČV

Nesplnění těchto povinností může být důvodem k vyloučení podle článku 4 Stanov CČV.

Článek 4. Práva a povinnosti členů a zaměstnanců členských organizací CČV

Fyzické a právnické osoby – členové nebo zaměstnanci členských organizací CČV – mohou využívat výhod a práv členů CČV za předpokladu, že budou plnit povinnosti členů CČV.

Část III. Orgány

Článek 5. – Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem CČV.
 2. Valné hromady se zúčastňují členové předsednictva CČV a všichni další členové. Všichni výše vedení účastníci valné hromady mají právo volební a hlasovací. Valné hromady se mohou zúčastnit také pozvaní hosté a další členové a zaměstnanci členských organizací CČV, kteří volební a hlasovací právo nemají. O účasti dalších členů a zaměstnanců členských organizací CČV na jednání valné hromady rozhoduje výkonný výbor CČV.
 3. Valná hromada se koná minimálně jednou za rok a svolává ji výkonný výbor CČV nejpozději 14 dní před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program.
 4. V naléhavých a závažných případech může výkonný výbor svolat mimořádnou valnou hromadu i v kratším termínu před jejím konáním. Mimořádná valná hromada musí být svolána, požaduje-li to alespoň jedna třetina členů CČV.

Článek 6. – Jednání valné hromady

Valná hromada CČV projednává a schvaluje:

 1. program činnosti CČV
 2. výroční zprávu o činnosti CČV
 3. rozpočet CČV
 4. zprávu o hospodaření CČV
 5. vytváření fondů CČV
 6. doplňky a změny Stanov a Jednacího řádu CČV

Valná hromada CČV volí:

 1. členy revizní komise CČV v počtu tří
 2. členy předsednictva CČV v souladu se systémem dle Stanov v počtu minimálně sedm a maximálně patnáct

Valná hromada:

 1. zaujímá stanoviska k návrhům a připomínkám členů CČV
 2. zaujímá stanoviska k návrhům a připomínkám orgánů a jejich řešení
 3. zaujímá stanoviska k práci členských organizací a svých orgánů
 4. rozhoduje o zániku CČV

Článek 7. – Předsednictvo

 1. Předsednictvo tvoří předseda CČV, místopředseda CČV, tajemník CČV, jednatel CČV a dalších minimálně tři a maximálně jedenáct zvolených členů.
 2. Předsednictvo CČV zasedá podle potřeby, nejméně jednou za půl roku. Svolává jej výkonný výbor CČV. Pozvánky je třeba rozeslat alespoň 10 dní před zasedáním a musí obsahovat program. V naléhavých a závažných případech lze svolat zasedání předsednictva CČV i v kratším termínu před jeho konáním.
 3. Předsednictvo CČV se za svoji činnost zodpovídá valné hromadě CČV.
 4. Jednání předsednictva se účastní předseda revizní komise nebo jím pověřený člen revizní komise. Hlasovací právo však mají pouze členové předsednictva.

Článek 8. – Práva a povinnosti předsednictva CČV

Předsednictvo CČV:

 1. rozpracovává, aktualizuje a realizuje program činnosti stanovený valnou hromadou CČV
 2. zaujímá stanoviska k aktuálním otázkám vinařství, organizaci a činnosti CČV a vzniklé situace řeší
 3. vydává vlastní pracovní směrnice
 4. stanoví odměny a finanční úhrady svým členům a zaměstnancům
 5. rozhoduje o členství CČV v jiných organizacích a jmenuje zástupce CČV v těchto organizacích
 6. v případě zániku CČV ustavuje likvidační komisi
 7. v souladu se Stanovami CČV Části III, článku 4 odstavce d) s okamžitou platností rozhodne o vyloučení členů, kterým bylo státními orgány prokázáno pančování vína
 8. volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka a jednatele, tzn. výkonný výbor

Článek 9. – Práva a povinnosti výkonného výboru

Výkonný výbor tvoří předseda CČV, místopředseda CČV, tajemník CČV a hospodář CČV.

Členové výkonného výboru CČV:

 1. Po vzájemné dohodě a s vědomím předsedy CČV zastupují členy CČV při jednání se státními orgány, sdělovacími prostředky, domácími i zahraničními organizacemi a veřejností případně touto činností pověřuje jiné členy a zaměstnance CČV.
 2. Po vzájemné dohodě a s vědomím předsedy CČV využívají svého podpisového práva za CČV
 3. Podpisové právo může být přeneseno i na další členy předsednictva po projednání a schválení předsednictvem.
 4. Zajišťují rozpracování a realizaci usnesení valné hromady a představenstva CČV, vedou administrativu CČV.
 5. Hospodaří s prostředky CČV podle rozpočtu schváleného valnou hromadou CČV a podle návrhů a připomínek předsednictva CČV.
 6. Svolávají valnou hromadu CČV a připravují její program.
 7. Zpracovávají výroční zprávu o hospodaření CČV.
 8. Zodpovídají za roční uzávěrku účtů CČV.
 9. Zodpovídají za vydávání tiskovin CČV, za vzájemnou informovanost členů CČV z dostupných zdrojů.

Článek 10. – Revizní komise

CČV volí tříčlennou revizní komisi. Revizní komise může pozastavit výkon rozhodnutí výkonného výboru či předsednictva, je-li v rozporu s obecně platnými předpisy, stanovami CČV nebo ostatními předpisy CČV. Pozastavené rozhodnutí předloží valné hromadě CČV. Činnost revizní komise řídí její předseda. Revizní komise rozhoduje většinou hlasů.

Část IV. Volby a hlasování

Článek 11. – Volební a hlasovací právo

 1. Na valné hromadě CČV mají volební a hlasovací právo všichni členové CČV.

Článek 12.- Volby a hlasování

 1. Volby a hlasování ve všech orgánech CČV mohou být tajné nebo veřejné. Formu voleb nebo hlasování na valné hromadě CČV navrhuje předsednictvo CČV.
 2. Volby a hlasování musí být tajné, požaduje-li to alespoň třetina přítomných členů s hlasovacím právem.
 3. Při volbách a hlasováních v orgánech CČV rozhoduje prostá většina přítomných hlasů, přičemž se nezapočítávají hlasy těch, kteří se zdrželi hlasování.
 4. Při rovnosti hlasů ve volbách rozhoduje los. Při rovnosti hlasů ve věcném hlasováním rozhoduje hlas předsedy.
 5. Pouze při hlasování o zrušení CČV je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech členů CČV.
 6. Pouze k přijetí nebo změně stanov CČV nebo jednacího řádu CČV je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných s hlasovacím právem na valné hromadě CČV.

Článek 13. Písemné nebo elektronické volby a hlasování

 1. V naléhavých případech nebo z úsporných důvodů mohou být volby nebo hlasování uskutečněny písemnou nebo elektronickou formou.
 2. O písemné nebo elektronické volbě nebo hlasování v předsednictvu CČV rozhoduje výkonný výbor.
 3. Písemných voleb a hlasování se zúčastňují všichni členové příslušného orgánu, kterého se věc týká.
 4. Pro písemné volby a hlasování platí stejná pravidla jako pro veřejné a tajné volby na valných hromadách a schůzích orgánů CČV.
 5. Výsledky písemných voleb je třeba dokumentovat a schválit revizní komisí CČV.
 6. Výsledku písemných voleb je třeba informovat nejbližší valnou hromadu CČV.

Článek 14. – Volební a funkční období, funkční rok

Volební a funkční období v CČV je čtyřleté, pokud není při volbě stanoveno jinak. Funkční rok trvá od jedné řádné valné hromady ke druhé.

Část V. Hospodaření

Článek 15. – Stanovení výše příspěvků

 1. Výši členských příspěvků pro CČV navrhuje předsednictvo a schvaluje valná hromada CČV.
 2. Členské příspěvky se mohou použít také na materiální zabezpečení jednání všech orgánů CČV, pokrytí nezbytných nákladů na úhradu účasti na jednáních členům orgánů, dary členům k významným výročím a na pokrytí nákladů na členství a zastoupení CČV na jednáních v dalších organizacích.

Článek 16. – Účetní uzávěrka a zpráva o hospodaření

 1. Ve všech orgánech CČV se účty uzavírají k 31.12. běžného roku.
 2. Zprávu o hospodaření, účetní výsledovku a rozvahu je třeba vypracovat do 31. března následujícího roku.

Část VI. Vyznamenání a čestné členství

Článek 17. Propůjčování vyznamenání a udělování čestného členství

Předseda CČV na návrh předsednictva:

 1. Propůjčuje vinařský Řád Karla IV. v souladu se stanovami pro propůjčování tohoto řádu schválenými schůzí výboru CČV dne 23. 5. 1975.
 2. Uděluje čestné členství jako projev vděčnosti a uznání za podporu rozvoje vinohradnictví a vinařství v Čechách.
 3. Po projednání a schválení valnou hromadou jmenuje doživotním čestným předsedou bývalého předsedu CČV, který několik funkčních období úspěšně řídil práci CČV a tím se podílel na zvelebení vinohradnictví a vinařství v Čechách

Část VII. Závěr

Článek 17. Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou CČV dne 11.4.2008 a tímto datem nabyl činnosti.
Dosavadní jednací řád se tímto k témuž datu ruší.

Jménem valné hromady konané v roce: 2008

Předseda CČV: Jiří Čábelka
Místopředseda CČV: Jan Podrábský
Tajemník CČV: Stanislav Rudolfský
Mělník dne: 11.4.2008

 

Část I. Základní předpisy

Článek 1. – Stanovy, jednací řád, pracovní směrnice, usnesení orgánů

 • Základními předpisy Cechu českých vinařů (dále jen CČV) jsou stanovy CČV a jednací řád CČV. Tyto základní předpisy schvaluje valná hromada CČV a jsou závazné pro všechny členy CČV.
 • Předsednictvo CČV může vydávat pracovní směrnice. Každá směrnice musí mít vymezen okruh a dobu působnosti.
  Usnesení valné hromady a předsednictva jsou závazná pro členy CČV.

Část II. Práva a povinnosti členů

Článek 2. – Práva členů

Členové CČV mají právo:

 1. účastnit se jednání valné hromady CČV
 2. být voleni do předsednictva CČV
 3. navrhovat své zástupce do všech orgánů CČV
 4. na výhody plynoucí z členství v CČV
 5. účasti na práci CČV
 6. využívat služeb a zařízení CČV
 7. na ochranu svých oprávněných zájmů
 8. podávat podněty, návrhy a stížnosti, žádat jejich vyřízení orgány CČV
 9. dožadovat se provedení kontroly orgánů CČV
 10. požádat o svolání valné hromady nebo předsednictva CČV

Článek 3. – Povinnosti členů

Členové CČV jsou povinni:

 1. dodržovat stanovy, jednací řád, pracovní směrnice, usnesení valné hromady a předsednictva ve věcech CČV
 2. plnit převzaté závazky vůči CČV
 3. platit stanovené příspěvky
 4. zúčastnit se jednání orgánů CČV, jejichž jsou členy
 5. poskytovat služby, informace a prostředky směřující k zajištění součinnosti a společenských zájmů členů CČV
 6. informovat výkonný výbor o všech významných aktivitách týkajících se předmětu činnosti CČV směrem ke státní správě a obdobným institucím s doložením fotokopie žádosti či návrhu nejpozději v den podání
 7. nepodávat mimo svoji organizaci takové informace, které nejsou v souladu se společnými zájmy CČV

Nesplnění těchto povinností může být důvodem k vyloučení podle článku 4 Stanov CČV.

Článek 4. Práva a povinnosti členů a zaměstnanců členských organizací CČV

Fyzické a právnické osoby – členové nebo zaměstnanci členských organizací CČV – mohou využívat výhod a práv členů CČV za předpokladu, že budou plnit povinnosti členů CČV.

Část III. Orgány

Článek 5. – Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem CČV.
 2. Valné hromady se zúčastňují členové předsednictva CČV a všichni další členové. Všichni výše vedení účastníci valné hromady mají právo volební a hlasovací. Valné hromady se mohou zúčastnit také pozvaní hosté a další členové a zaměstnanci členských organizací CČV, kteří volební a hlasovací právo nemají. O účasti dalších členů a zaměstnanců členských organizací CČV na jednání valné hromady rozhoduje výkonný výbor CČV.
 3. Valná hromada se koná minimálně jednou za rok a svolává ji výkonný výbor CČV nejpozději 14 dní před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program.
 4. V naléhavých a závažných případech může výkonný výbor svolat mimořádnou valnou hromadu i v kratším termínu před jejím konáním. Mimořádná valná hromada musí být svolána, požaduje-li to alespoň jedna třetina členů CČV.

Článek 6. – Jednání valné hromady

Valná hromada CČV projednává a schvaluje:

 1. program činnosti CČV
 2. výroční zprávu o činnosti CČV
 3. rozpočet CČV
 4. zprávu o hospodaření CČV
 5. vytváření fondů CČV
 6. doplňky a změny Stanov a Jednacího řádu CČV

Valná hromada CČV volí:

 1. členy revizní komise CČV v počtu tří
 2. členy předsednictva CČV v souladu se systémem dle Stanov v počtu minimálně sedm a maximálně patnáct

Valná hromada:

 1. zaujímá stanoviska k návrhům a připomínkám členů CČV
 2. zaujímá stanoviska k návrhům a připomínkám orgánů a jejich řešení
 3. zaujímá stanoviska k práci členských organizací a svých orgánů
 4. rozhoduje o zániku CČV

Článek 7. – Předsednictvo

 1. Předsednictvo tvoří předseda CČV, místopředseda CČV, tajemník CČV, jednatel CČV a dalších minimálně tři a maximálně jedenáct zvolených členů.
 2. Předsednictvo CČV zasedá podle potřeby, nejméně jednou za půl roku. Svolává jej výkonný výbor CČV. Pozvánky je třeba rozeslat alespoň 10 dní před zasedáním a musí obsahovat program. V naléhavých a závažných případech lze svolat zasedání předsednictva CČV i v kratším termínu před jeho konáním.
 3. Předsednictvo CČV se za svoji činnost zodpovídá valné hromadě CČV.
 4. Jednání předsednictva se účastní předseda revizní komise nebo jím pověřený člen revizní komise. Hlasovací právo však mají pouze členové předsednictva.

Článek 8. – Práva a povinnosti předsednictva CČV

Předsednictvo CČV:

 1. rozpracovává, aktualizuje a realizuje program činnosti stanovený valnou hromadou CČV
 2. zaujímá stanoviska k aktuálním otázkám vinařství, organizaci a činnosti CČV a vzniklé situace řeší
 3. vydává vlastní pracovní směrnice
 4. stanoví odměny a finanční úhrady svým členům a zaměstnancům
 5. rozhoduje o členství CČV v jiných organizacích a jmenuje zástupce CČV v těchto organizacích
 6. v případě zániku CČV ustavuje likvidační komisi
 7. v souladu se Stanovami CČV Části III, článku 4 odstavce d) s okamžitou platností rozhodne o vyloučení členů, kterým bylo státními orgány prokázáno pančování vína
 8. volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka a jednatele, tzn. výkonný výbor

Článek 9. – Práva a povinnosti výkonného výboru

Výkonný výbor tvoří předseda CČV, místopředseda CČV, tajemník CČV a hospodář CČV.

Členové výkonného výboru CČV:

 1. Po vzájemné dohodě a s vědomím předsedy CČV zastupují členy CČV při jednání se státními orgány, sdělovacími prostředky, domácími i zahraničními organizacemi a veřejností případně touto činností pověřuje jiné členy a zaměstnance CČV.
 2. Po vzájemné dohodě a s vědomím předsedy CČV využívají svého podpisového práva za CČV
 3. Podpisové právo může být přeneseno i na další členy předsednictva po projednání a schválení předsednictvem.
 4. Zajišťují rozpracování a realizaci usnesení valné hromady a představenstva CČV, vedou administrativu CČV.
 5. Hospodaří s prostředky CČV podle rozpočtu schváleného valnou hromadou CČV a podle návrhů a připomínek předsednictva CČV.
 6. Svolávají valnou hromadu CČV a připravují její program.
 7. Zpracovávají výroční zprávu o hospodaření CČV.
 8. Zodpovídají za roční uzávěrku účtů CČV.
 9. Zodpovídají za vydávání tiskovin CČV, za vzájemnou informovanost členů CČV z dostupných zdrojů.

Článek 10. – Revizní komise

CČV volí tříčlennou revizní komisi. Revizní komise může pozastavit výkon rozhodnutí výkonného výboru či předsednictva, je-li v rozporu s obecně platnými předpisy, stanovami CČV nebo ostatními předpisy CČV. Pozastavené rozhodnutí předloží valné hromadě CČV. Činnost revizní komise řídí její předseda. Revizní komise rozhoduje většinou hlasů.

Část IV. Volby a hlasování

Článek 11. – Volební a hlasovací právo

 1. Na valné hromadě CČV mají volební a hlasovací právo všichni členové CČV.

Článek 12.- Volby a hlasování

 1. Volby a hlasování ve všech orgánech CČV mohou být tajné nebo veřejné. Formu voleb nebo hlasování na valné hromadě CČV navrhuje předsednictvo CČV.
 2. Volby a hlasování musí být tajné, požaduje-li to alespoň třetina přítomných členů s hlasovacím právem.
 3. Při volbách a hlasováních v orgánech CČV rozhoduje prostá většina přítomných hlasů, přičemž se nezapočítávají hlasy těch, kteří se zdrželi hlasování.
 4. Při rovnosti hlasů ve volbách rozhoduje los. Při rovnosti hlasů ve věcném hlasováním rozhoduje hlas předsedy.
 5. Pouze při hlasování o zrušení CČV je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech členů CČV.
 6. Pouze k přijetí nebo změně stanov CČV nebo jednacího řádu CČV je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných s hlasovacím právem na valné hromadě CČV.

Článek 13. Písemné nebo elektronické volby a hlasování

 1. V naléhavých případech nebo z úsporných důvodů mohou být volby nebo hlasování uskutečněny písemnou nebo elektronickou formou.
 2. O písemné nebo elektronické volbě nebo hlasování v předsednictvu CČV rozhoduje výkonný výbor.
 3. Písemných voleb a hlasování se zúčastňují všichni členové příslušného orgánu, kterého se věc týká.
 4. Pro písemné volby a hlasování platí stejná pravidla jako pro veřejné a tajné volby na valných hromadách a schůzích orgánů CČV.
 5. Výsledky písemných voleb je třeba dokumentovat a schválit revizní komisí CČV.
 6. Výsledku písemných voleb je třeba informovat nejbližší valnou hromadu CČV.

Článek 14. – Volební a funkční období, funkční rok

Volební a funkční období v CČV je čtyřleté, pokud není při volbě stanoveno jinak. Funkční rok trvá od jedné řádné valné hromady ke druhé.

Část V. Hospodaření

Článek 15. – Stanovení výše příspěvků

 1. Výši členských příspěvků pro CČV navrhuje předsednictvo a schvaluje valná hromada CČV.
 2. Členské příspěvky se mohou použít také na materiální zabezpečení jednání všech orgánů CČV, pokrytí nezbytných nákladů na úhradu účasti na jednáních členům orgánů, dary členům k významným výročím a na pokrytí nákladů na členství a zastoupení CČV na jednáních v dalších organizacích.

Článek 16. – Účetní uzávěrka a zpráva o hospodaření

 1. Ve všech orgánech CČV se účty uzavírají k 31.12. běžného roku.
 2. Zprávu o hospodaření, účetní výsledovku a rozvahu je třeba vypracovat do 31. března následujícího roku.

Část VI. Vyznamenání a čestné členství

Článek 17. Propůjčování vyznamenání a udělování čestného členství

Předseda CČV na návrh předsednictva:

 1. Propůjčuje vinařský Řád Karla IV. v souladu se stanovami pro propůjčování tohoto řádu schválenými schůzí výboru CČV dne 23. 5. 1975.
 2. Uděluje čestné členství jako projev vděčnosti a uznání za podporu rozvoje vinohradnictví a vinařství v Čechách.
 3. Po projednání a schválení valnou hromadou jmenuje doživotním čestným předsedou bývalého předsedu CČV, který několik funkčních období úspěšně řídil práci CČV a tím se podílel na zvelebení vinohradnictví a vinařství v Čechách

Část VII. Závěr

Článek 17. Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou CČV dne 11.4.2008 a tímto datem nabyl činnosti.
Dosavadní jednací řád se tímto k témuž datu ruší.

Jménem valné hromady konané v roce: 2008

Předseda CČV: Jiří Čábelka
Místopředseda CČV: Jan Podrábský
Tajemník CČV: Stanislav Rudolfský
Mělník dne: 11.4.2008