Zpět
24.10.2017, Cech českých vinařů

O projektu

Projekt Cechu českých vinařů

Při příležitosti oslav 700. výročí narození Českého krále a císaře Římského Karla IV. chceme slavnostně připomenout mnoho velkých počinů našeho moudrého panovníka, především pak vydání jeho privilegií o vysazování vinic.

“My chtíce z přirozené nám dobrotivé milosti užitek a dobré království našeho Českého a obyvatelův všech v témže království s boží pomocí a milostí učiniti lepší, ustavujem a královským království Českého potvrzujem vyrčením, abyšte vy a zvláště každý, kdož a kolikrát od pergmistra v Českém království, kterýž jest aneb v ten čas bude, pro obecný užitek o znova dělání vinic napomenuti bude, na horách, na zboží anebo na rolích vašich, kdežto kolivěk položených, kteréžto by se jemu k dělání vinic líbily anebo hoditi se viděly, od toho dne, v kterýžto by se vám přihodilo od něho napomenutu býti, náklady a stravú svú vlastní ve čtyrech nedělích znamenitě a zjevně počne dělati a dělejte vinice anebo propusťte beze vší nesnáze...”

700. výročí narození Karla IV.
prohlášeno za světové výročí UNESCO

Generální konference UNESCO na svém 38. zasedání v listopadu 2015 schválila seznam významných světových výročí UNESCO na dvouletí 2016/2017.

Česká republika do tohoto prestižního seznamu nominovala 700. výročí narození Karla IV. Lucemburského – podporovatele vzdělanosti, umění a hospodářství, které si v průběhu roku 2016 připomeneme v rámci mnoha událostí. Karel IV. patří mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku a je neodmyslitelně spjatý s historií celé Evropy ve 14. století. Mimořádně přispěl k vzdělanostní a kulturní úrovni zejména Střední Evropy, která následně významně ovlivnila intelektuální i hospodářský rozkvět.

700. výročí narození Karla IV. je i v rámci kultury připomínání oslavou osobnosti, která se v evropském měřítku zvláště zasloužila o šíření kultury a vzdělanosti, o založení pražské univerzity jako první z vysokých učení v našem regionu, a o vznik jedinečného kulturního centra své doby – Prahy, tehdejšího hlavního města císařské Evropy,“ uvedl ministr kultury Daniel Herman. „Země české koruny se staly díky Karlu IV. důležitou součástí evropské politiky a kultury 14. století,“ dodal.