STATUT 2015

 STATUT

NÁRODNÍ SOUTĚŽE VÍN
Vinařské oblasti Čechy 2015
1. Úvodní ustanovení
Posláním soutěže je zvýšení odborné úrovně a porovnání vín s původem ve vinařské oblasti Čechy.
Cílem soutěže je nominace vín z této oblasti do Salonu vín – národní soutěže vín ČR dle plochy
vinic v této oblasti. Soutěž je garantována Svazem vinařů České republiky. Soutěž je otevřena pro
všechny výrobce.

2. Určení soutěže
Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské oblasti
Čechy, která splňují podmínky tohoto statutu. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou
jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru).

3. Poslání a cíl soutěže
a) soutěžní porovnání a odborné zhodnocení vín s původem ve vinařské oblasti Čechy,
b) podpora produkce a prodeje co nejkvalitnějších vín s původem z české vinařské oblasti,
c) zprostředkování komunikace mezi producentem a spotřebitelem vína,
d) účast konkrétního vína v Národní soutěži vín české vinařské oblasti, je podmínkou další
účasti stejného vína v prvním a druhém kole Národní soutěže vín.

4. Organizátor soutěže
Soutěž je organizována Cechem českých vinařů pod garancí Svazu vinařů České republiky.
Pořadatelem soutěže je Školní statek Mělník(kontakt: Ing. Válek – 602 170 008).

5. Minimální množství vína
Minimální množství vína u jednoho vzorku není omezeno.
Minimální množství vína v případě předpokladu další účasti v následném dvoukolovém hodnocení
Salonu vín – národní soutěže vín ČR.

Víno zemské, jakostní; víno šumivé s.o.; VOC 750 l
Víno s přívlastkem – kabinetní víno 750 l
Víno s přívlastkem – pozdní sběr 750 l
Víno s přívlastkem – výběr z hroznů 500 l
Víno s přívlastkem – výběr speciální (z bobulí, z cibéb, likérové, ledové a slámové víno)100 l

Omezení platí pouze v případě, že přihlašovatel / výrobce předpokládá další účast v prvním a
druhém kole Národní soutěže vín včetně případu splnění nominace a přihlašovatel / výrobce bude chtít své víno do dalších kol přihlásit.
Takový přihlašovatel / výrobce vína musí mít od přihlášeného vzorku k dispozici výše uvedená minimální množství.

6. Množství láhví a poplatek
Soutěžící vydá bezplatně 4 lahve (o obsahu 0,75 l, 0,5 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,375 l a           0,2 l – u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě. Pořadatel si vyhrazuje zakoupit pro potřeby prezentace dalších 12 lahví u vítěze kategorie a 24 lahví u šampiona za cenu 150,- Kč bez DPH. Pořadatel má právo odkoupit od vystavovatele do množství 30 ks lahví pro účel výstavy za cenu 100,- Kč bez DPH za jednu láhev oceněnou jakoukoli medailí nebo jinou cenou.
Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno. Organizátor soutěže nepožaduje soutěžní poplatek za přihlášený vzorek.

7. Přihláška
Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihláška se vyplňuje
elektronicky na webové adrese
www.elwis.cz .Přihláška musí obsahovat nejméně tyto údaje:
jméno a přesná adresa přihlašovatele / výrobce, kontaktní údaje, označení odrůdy vína a/nebo kategorie (známková vína, sekt, speciální výběr), ročníku, přívlastku (pokud existuje), vinařské obce, popř. trati, obsah zbytkového cukru a určení čísla a velikosti šarže vína, ze které je vzorek předkládán. Vína od přihlašovatelů, kteří neuvažují o účasti v dalších kolech soutěže, musí vyplnit alespoň tyto údaje: výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru.
Přihláška musí být podána spolu se vzorky vín nebo zaslána nejpozději do 14.5. 2015. Vytištěná a podepsaná přihláška je předána organizátorovi spolu se vzorky. Součástí přihlášky je kopie
základního analytického rozboru a dokladu o původu vína:
· kopie registrace vinice (u vlastních hroznů), nebo
· kopie výkupního lísku, nebo
· u jakostních vín (vč. vín s přívlastkem) kopie rozhodnutí o zatřídění  vína na SZPI (lze nahradit vyplněním evidenčního čísla jakosti v on-line přihlášce)
· Jestliže stejný účastník přihlásí více vín se stejným označením, musí  být jednotlivá vína vždy odděleně vyráběna a skladována, a musí být uvedeny jako rozdílné šarže nebo musí prokazatelně pocházet z různých partií hroznů (rozdílné vinice na registraci, rozdílné
ověření cukernatosti hroznů).
Součástí přihlášky je část, kde vystavovatel potvrdí žádost pro případnou účast v následném dvoukolovém hodnocení Salonu vín – národní soutěže vín ČR a to v případě úspěchu v této soutěži
české vinařské oblasti a musí na přihlášce deklarovat, že splňuje množstevní limity dané Salonem vín ČR a dále deklarovat, že do okamžiku odběru vzorků do Salonu vín – národní soutěže vín bude
celá šarže vína nalahvována.
Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže.
Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které nesplňují tento statut.
Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a vínu v katalogu soutěže a odborném tisku.

8. Odběr vzorků
Odběr vzorků proběhne do 14.5. 2015 včetně, svoz vzorků na Mělník se uskuteční dne 15.5. 2015
Svozná místa: Žernosecké vinařství s.r.o., Velké Žernoseky,        8:00 –14:00 hod.
Kontakt: Ing. F. Kupsa – 602 644 899
Klášterní vinné sklepy Litoměřice, 6:00 – 14:00 hod.
Kontakt: A. Hrabkovský – 605 315 898
Lobkowiczké zámecké vinařství, Roudnice nad Labem,           7:00 – 13:00 hod.
Kontakt: Ing. H. Líbalová – 416 837 234
České vinařské závody, Bělehradská 13, Praha, 8:00 – 14:00 hod.
Kontakt: J. Veverka – 737 207 722
Školní statek Mělník, Fričova 411, 8:00 – 14:00 hod.
Kontakt: V. Kušina – 606 633 591

9. Termín a místo hodnocení
Hodnocení vín proběhne dne 22.5. 2015 ve vinařském středisku Školního statku Mělník, Fričova 411, Mělník (areál České zahradnické akademie Mělník).
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční dne 12.6. 2015 na oslavách 130. výročí založení Vinařsko – ovocnické školy na Mělníku (dnes Česká zahradnická akademie Mělník).

10. Hodnotící komise
Členy komise jmenuje organizátor z řad vinařů i odborné veřejnosti a to, pokud to situace umožní
z české vinařské oblasti. Nevhodné a neslušné chování či zjevná podnapilost degustátora může být
důvodem k nepřipuštění k hodnocení, popř. k vyloučení z hodnocení.
Komise se skládají nejméně z 5 členů. Případné odchylky musí organizátor soutěže konzultovat s garantem jmenovaným Svazem vinařů České republiky.
Hodnocení každé komise řídí předseda komise. Předseda i členové komise musí mít platné senzorické zkoušky SZPI nebo podle ČSN ISO 8586-2, nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO. Hodnocení předsedy komise se započítává do celkového hodnocení. Každá komise hodnotí v jednom dnu nejvýše 45 vzorků.

11. Odborný vedoucí hodnocení a garant
Organizaci hodnocení řídí odborný vedoucí hodnocení. Odborným vedoucím hodnocení může být pouze člověk, který úspěšně složil degustátorskou zkoušku ve smyslu povinností plynoucích ze
zákona č. 321/2004 Sb., a jeho prováděcího předpisu (vyhláška č. 323/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Odborný vedoucí má zkušenosti s organizací národních, nebo mezinárodních soutěží vín. Na dodržování statutu a nestrannost při vyhodnocování dohlíží garant jmenovaný Svazem vinařů České republiky. Odborný vedoucí hodnocení řeší ve spolupráci s garantem také případné spory a nejasnosti vzniklé při hodnocení.

12. Podmínky hodnocení
Podmínky pro hodnocení vín:
a) Místnost světlá, dobře větraná o teplotě 18-22 °C, zajištěná proti vedlejším vlivům
b) Každý degustátor má k dispozici samostatný degustační stůl chráněný proti rušivým vlivům
c) Nalévání a podávání vín musí probíhat tak, aby degustátor neměl možnost jakkoliv poznat identitu předkládaného vzorku
d) Degustátor má k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením evidenčního čísla vzorku, ročníku, odrůdy a kategorie. Organizátor zajistí znemožnění identifikace vzorků v případě známkových vín, cuvée apod.
e) Hodnocení bude probíhat v degustačních sklenicích typu EXPERIENCE. Garant, Svaz vinařů České republiky, zapůjčí organizátorovi tyto sklenice ze svého inventáře na vlastní hodnocení.
f) Komise pracuje v době mezi 9.00 až 16.30 hod., přestávky mezi hodnocením určují vedoucí komisí. V případě potřeby je možno využít hodnocení v odpoledních hodinách.
g) Pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení – vína jsou seřazena podle kategorie, odrůdy a dále podle ročníku (sestupně) a podle obsahu zbytkového cukru (vzestupně)
h) Vína se podávají v teplotách: bílé a růžové víno 10 – 12 °C, červené víno 14 – 16 °C, šumivé víno 6 – 8 °C
i) Hodnocení probíhá na počítačovém systému ELWIS Národního vinařského centra a degustátor podepíše na konci hodnocení vytištěný záznam svého hodnocení.
j) Hodnotící lístky jsou archivovány po dobu pěti let a je zaručena absolutní objektivita a nestrannost zpracování výsledků. V případě podezření na možné nesrovnalosti při vyhodnocování je organizátor schopen na vyžádání vedoucího hodnocení, garanta, nebo některého z předsedů komisí zpětně dohledat a zkontrolovat hodnotící lístky kteréhokoliv hodnotitele.

13. Hodnotící systém
Vína, která splnila všechny podmínky tohoto statutu, budou ohodnocena stobodovým systémem mezinárodní unie enologů. Výsledkem hodnocení je aritmetický průměr hodnocení jednotlivých
členů komise po eliminaci krajních hodnot.

14. Kategorizace vín
A. Bílá vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l vč. Přihlášená vína se řadí a hodnotí podle odrůd dle zažitých degustačních pravidel.
B. Bílá vína polosladká s obsahem zbytkového cukru nad 12 g/l do 45 g/l vč.
C. Sladká vína (bílá, červená i růžová) – s obsahem zbytkového cukru nad 45 g/l
D. Růžová vína do obsahu zbytkového cukru do 45 g/l včetně (suchá, polosuchá a polosladká)
E. Červená vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l vč. Přihlášená vína se řadí a hodnotí podle odrůd dle zažitých degustačních pravidel.
F. Červená vína polosladká s obsahem zbytkového cukru nad 12 g/l do 45 g/l vč.
G. Jakostní šumivá vína stanovené oblasti

15. Šampion a vítězové kategorií
Absolutní vítěz – „Šampion“ bude vybrán z vítězů kategorie A a E (se zbytkovým cukrem do 12 g/l vč.) speciální komisí, sestavenou z předsedů jednotlivých komisí. Každá komise, která bude
hodnotit vína kategorie A a E, nominuje nejlépe hodnocené víno kategorie A a E pro výběr vítěze a šampiona.
Výběr šampiona bude v setech z kategorie A a E. Organizátor připraví tabulku, kde budou vzorky přečísleny od 1 do xx. Hodnotí se sety kategorie A a E současně. Nejlépe hodnocená vína dostanou
body 1 – 5 (od nejlépe hodnoceného vína, které dostane 5 bodů), ostatní vína budou bez bodu.
Šampionem se stane víno s nejvyšším počtem bodů, při rovnosti bodů bude provedeno prosté hlasování, kdy předseda hodnotící komise při lichém počtu degustátorů má 1 hlas, při sudém počtu
degustátorů má 2 hlasy. Víno s vyšším počtem hlasů se stane ŠAMPIONEM soutěže popř. vítězem kategorie.
Vítězové kategorií (mimo kategorií A a E) budou vybráni na základě nejvyššího bodového hodnocení. Při rovnosti bodů bude dalším kritériem průměr bez eliminace krajních hodnot, popř.
medián.

16. Medaile
U každé z kategorií dle bodu 14 bude vybrán vítěz.
Ostatním vínům bude udělena medaile, a to dle dosažených bodů.
Zlatá medaile: 86 bodů a více
Stříbrná medaile: 84 – 85,99 bodů
Bronzová medaile: 82 – 83,99 bodů
Počet vín oceněných některou z medailí bude do výše maximálně 30 % z jednotlivých kategorií. V případě, že hranice 30% připadne na více vín se stejným bodovým hodnocením, bude medaile udělena všem vínům na této bodové hranici. V případě ohodnocení vín s bodovým hodnocením nad hranici bronzové (stříbrné) medaile budou medaile uděleny pouze do dosažení 30 % medailových vín.

17. Další ocenění
Cena za nejlepší kolekci. Pro posouzení se bere v úvahu bodový průměr všech vín od jednoho přihlašovatele / vystavovatele. Tuto cenu může obdržet přihlašovatel / vystavovatel, který bude mít v soutěži 5 a více vzorků.

18. Certifikát ocenění
Jako certifikát ocenění příslušného vína medailí bude přihlašovateli / výrobci vydán diplom, označující ocenění (Šampion, vítěz kategorie, zlatá, stříbrná a bronzová medaile).

19. Označování vín
Soutěžící může uvádět ocenění titul „Šampion“, „zlatá medaile“, „stříbrná medaile“ a „bronzová medaile“) na láhvi vína ze šarže vína, ze které pochází oceněný vzorek, ovšem toto označení je omezeno stavem zásoby příslušné šarže uvedené na přihlášce. Musí se uvádět rok ocenění a šarže oceněného vína. Ocenění se uvádí dle závazné reprodukční předlohy, kterou vlastní Svaz vinařů České republiky, který také vydá příslušný počet ocenění po uhrazení autorského poplatku dle
zvláštního ceníku. Na láhvi není povoleno uvádět údaje, které přímo nesouvisí s oceněním příslušného vína, např. o ocenění jiných vín soutěžícího, o ocenění „nejúspěšnější soutěžící“ atd.
Informace o uvedeném ocenění na cenových nabídkách, inzerátech, nápojových lístcích, pří balných materiálech, záhlaví dopisů atd. v souvislosti s oceněným vínem, se musí uvádět vždy rok
ocenění a šarže oceněného vína. Mimoto je uvádění cen v cenových nabídkách a nápojových lístcích povoleno pouze pod údajem oceněného vína (odrůda, ročník, přívlastek).

20. Nominace do hodnocení Salonu vín – Národní soutěže vín ČR 2016
Do hodnocení Salonu vín – Národní soutěže vín ČR 2016 může být nominováno pouze a výhradně víno konkrétní šarže, které se zúčastnilo Národní soutěže vín v české vinařské oblasti a dosáhlo pozitivního hodnocení, což v tomto případě znamená:
· Bodové ohodnocení 80 bodů v případě kategorií A, D, E, G,
· Bodové ohodnocení 82 bodů v případě kategorií B a F
· Bodové ohodnocení 84 bodů v případě kategorie C
Nominována mohou být pouze vína, která splňují Statut Národní soutěže vín.

21. Medializace a PR
Oficiální prezentace výsledků soutěže proběhne prostřednictvím webu www.narodnisoutezvin.cz, a to po vzájemném odsouhlasení organizátora soutěže, Svazu vinařů České republiky a Národního
vinařského centra, o.p.s. Organizátor soutěže se zavazuje v průběhu hodnocení vín, stejně tak po dobu vlastní výstavy vín, zajistit prostor pro prezentaci garanta soutěže (SV ČR) a jeho vybraných partnerů, to vždy tak, aby nebyly narušeny obchodní a etické zájmy ani jedné, ze zúčastněných stran. Forma a rozsah prezentace budou zajištěny po dohodě obou stran, a to nejpozději 30 dnů před konáním akce. Garant soutěže, Svaz vinařů České republiky, má možnost přidělit materiální
nebo finanční podporu ve prospěch pořadatele, a to po dohodě obou stran, nejpozději však 30 dnů před konáním akce.