Zpět
28.09.2017, Cech českých vinařů

Poslání cechu

Spolková činnost vinařů je úzce spojena s historií českého vinařství, která se začala mohutně rozvíjet vlivem snah Karla IV. o hospodářský rozvoj země. Majitelé vinic v Praze a okolí, v Mělníce, Mostě, Kutné Hoře, Berouně, Ústí nad Labem a dalších městech zakládali cechy, které dohlížely na dodržování majetkoprávních nařízení, řešily spory mezi vinaři, ukládaly tresty, kontrolovaly jakost vína a v neposlední řadě také povolovaly a dohlížely na jeho prodej. Činnost cechů se řídila viničním právem, která byla psaná formou artikulů. Členové cechů společně vystupovali na různých shromážděních a slavnostech.

Pokles zájmu o pěstování révy vinné, způsobený nejen biologicko-pěstitelskými ale také hospodářsko-politickými příčinami v době pobělohorské, znamenal kromě úpadku vinařství v Čechách také zánik vinařských cechů, které tak ztrácely svůj původní význam.

Ne všechny vinice však v Čechách zanikly. Tam, kde se vinařství udrželo, vinaři pociťovali potřebu předávat si zkušenosti a získané znalosti. Proto začaly postupně znovu vznikat nové vinařské spolky. Jmenujme alespoň některé – Vinařský spolek pro Mělník a okolí, později Zemský vinařský spolek pro Království české, Vinařský spolek pro Litoměřice a okolí a Spolek absolventů vinařsko-ovocnické školy na Mělníce. Tyto spolky vydávaly časopisy Věstník a Český vinař. Některé z nich přetrvaly až do konce 2. světové války. V roce 1948 byly všechny spolky rozhodnutím státu zrušeny.

Vinaři v Čechách se nadále scházeli a sdělovali si zkušenosti, odborné poznatky a novinky ve vinařství a výrobě vína. Na podzim roku 1967 se poprvé sešel přípravný výbor pro založení Cechu českých vinařů. Ustavující valná hromada byla svolána na 25. února 1968 a na mělnickém zámku byl založen „Cech českých vinařů“ se sídlem v Mělníce, pod „hlavičkou“ Ústavu pro vědeckou soustavu hospodaření (ÚVSH).

Prvním předsedou Cechu byl zvolen Tomáš DOHNAL z Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně (1968 – 1970), po něm předsednictví převzal Vítězslav HUBÁČEK, rovněž z Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně (1971 – 1991), kterého vystřídal Ing. Vítězslav ŠUHÁJEK tehdy pracovník ČZPI v Praze (1992 – 1994). Po té vykonával tuto funkci Ing. Ivan VÁŇA, podnikatel a majitel firmy České vinařství Chrámce. V letech ....byl předsedou cechu Jiří ČÁBELKA, ředitel Českých vinařských závodů. Od roku 2017 je předsedou Stanislav Rudolfský, majitel společnosti Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o.

V době svého vzniku Cech českých vinařů sdružil české vinaře, kteří si stanovili za cíl zvelebovat české vinařství, které bylo téměř na pokraji zániku. Dalším úkolem bylo prostřednictvím Cechu uskutečnit rekonstrukci stávajících viničních ploch a výsadbu nových vinic na základě nejmodernějších poznatků ve vinařství poplatných době.

Cech českých vinařů je dnes zájmovou organizací vinařů, sloužící k výměně zkušeností a názorů o vinohradnictví a vinařství v české oblasti. Svou činností pomáhá k upevnění pozic pěstitelů révy vinné a výrobců vína na trhu. Usiluje o navrácení prestiže kvalitním českým vínům s jejich nenapodobitelným charakterem a propaguje je při nejrůznějších příležitostech. Je začleněn do Svazu vinařů ČR a současně je také partnerem spolkům a organizacím podobného zaměření. Mimo jiné také poskytuje rady a pomoc v odborně-technických záležitostech, především mladým a začínajícím vinařům.

Cech pořádá přednášky, oblastní výstavy a přehlídky vín. Organizuje odborné exkurze do vinařských firem v tuzemsku i v zahraničí. Každoročně pořádá společenské večery a slavnostní shromáždění, na nichž jsou zachovávány staré vinařské zvyky.

Cech českých vinařů si váží své historie a svých osobností. Proto nechal zhotovit a umístil na budově Vyšší odborné školy zahradnické a střední zahradnické školy v Mělníku pamětní desku ke 150. výročí narození Josefa Šimáčka. Josef Šimáček působil jako kočovný učitel vinařství pro okresy Mělník a Roudnice nad Labem. Byl významnou osobností českého vinařství a zasloužil se o založení této školy. Také na původní budově tehdejší školy, v níž se vinařství začalo vyučovat, nechal pověsit pamětní desku, aby současníkům připomínala tuto důležitou událost.

„Cech českých vinařů stojí v čele pěstitelů révy vinné, výrobců i milovníků vína v české vinařské oblasti a pokračuje v dědictví předků, u nichž bylo vinařství a víno spojováno s optimismem, kulturou, přátelstvím, veselou náladou a dobrou pohodou.“